Support Download วิธีชำระเงิน ติดต่อเรา    
 
 
โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Business Soft
 
 
 
 
โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง
   
ราคาโปรแกรม
   
- Single User Protection Code
=
9,000 บาท
     
- Lan 10 Users Protection Code
=
20,000 บาท
 
 
**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม** (Non Incl. VAT)
**รับชมการสาธิต ฟรี (เฉพาะเขต กทม บางพื้นที่)**
 
   
Download Demo
ดาว์นโหลดโบชัวร์
   
รายชื่อลูกค้าบางส่วน...คลิ๊ก
 
 
  โปรแกรมบัญชีเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC PAYROLL เป็นโปรแกรมที่ช่วยจัดการงานบัญชีเงินเดือนและค่าแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน ง่ายต่อการนำไปใช้ และถูกต้องตาม ระเบียบที่ทางราชการกำหนด EASY-ACC PAYROLL รองรับการคำนวณ
  รายได้ของพนักงานได้ทุกประเภท และ งวดการจ่ายทุกรูปแบบ สามารถคำนวณภาษีเงินได้ และรายการหักต่าง ๆ อาทิ เงินสมทบกองทุนประกัน
  สังคม เงินกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ เป็นต้น พร้อมทั้งพิมพ์ใบจ่ายค่าแรง PAYSLIP และรายงานแบบยื่นต่าง ๆ เช่น ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.1ก. ภ.ง.ด.91
  หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สปส.1-10 ฯลฯ พร้อมทั้งนำข้อมูลลงแผ่นดิสก์ เพื่อจ่ายเงินเดือนผ่านทางธนาคารต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้
  ยังมีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถปรับเปลี่ยนค่ากำหนดต่าง ๆ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต อาทิ ตารางภาษี อัตราค่าลดหย่อน
  อัตราเงินสมทบประกันสังคม เป็นต้น
 
 
  ทําให้สามารถทราบเงินได้สุทธิของพนักงานแต่ละคน โดยไม่ต้องมีการบันทึกรายการใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงการแก้ไข เปลี่ยนการคำนวณภาษีโดยอิสระ
  และ สามารถยกเลิกการคํานวณภาษี หรือจะคํานวณภาษีใหม่ได้ทุกเมื่อตามต้องการ ตราบเท่าที่ยังไม่ได้ปิดบัญชีในงวดนั้นๆ
 
 
 
  ในคำนวณเงินเดือนหรือค่าแรง ภาษีหัก ณ.ที่จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รวมไป จนถึงเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้โดยอัตโนมัติ
  ช่วยลดเวลาการทำงานลงอย่างมาก จากพนักงาน 200 คนใช้เวลาคำนวณน้อยกว่า 30 วินาที
 
 
  ไม่ว่าจะเป็น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ออกภาษีให้ตลอดไป หรือออกให้ครั้งเดียว รวมถึงคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ทั้งแบบคูณ 12 หรือแบบสะสม
  (โปรแกรมจะเฉลี่ยภาษีฯ ตลอดทั้งปีเพื่อคำนวณภาษีให้ลงตัวพอดีในเดือนสุดท้ายของปี)
 
 
 
  โปรแกรม EASY-ACC PAYROLL ได้มีการจัดเตรียมประเภทของรายได้ และรายการหักที่เป็นมาตรฐานสำหรับกิจการทั่วไป แต่ในกรณีที่ค่าดังกล่าว
  ไม่สอดคล้องกับการคิดคำนวณเงินเดือนค่าแรงของกิจการ ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมในส่วนที่ต้องการได้เอง ซึ่งจะช่วยให้โปรแกรม
 
คำนวณรายได้และรายการหักได้ตรงตามที่ต้องการพร้อมกันน้ ยังสามารถกำหนดเงื่อนไขในการคำนวณได้
 
 
  ทั้งยอดสะสมในแต่ละเดือนและตลอดทั้งปี ซึ่งนอกจากจะเก็บเป็นประวัติการทำงานของพนักงานแล้ว ถ้าเป็นการบันทึกการขาดงาน หรือ กรณีที่
กำหนดจำนวนวันที่อนุญาตให้ลาหยุดงานไว้ และ ถ้าพนักงานลาหยุดเกินจำนวนวันที่กำหนดไว้ โปรแกรมก็จะหักวันขาดหรือลาเกินกำหนดนี้ออก
  จากจำนวนวันทำงานปกติให้ตอนที่บันทึกรายการประจำวันหรือคำนวณรายได้อัตโนมัติให้ด้วย
 
 
  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของทางราชการ อาทิ ตารางอัตราภาษี การกำหนดค่าลดหย่อน และเงื่อนไขอื่นๆ สามารถปรับเปลี่ยนข้อกำหนด
  ภายในโปรแกรมได้ทันทีกำหนดรายละเอียดต่างๆ ของรายได้ตามมาตราทวิ 40 เพื่อใช้ในการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 
 
  สามารถกำหนดจำนวนงวดที่จะหัก หรือจ่ายให้กับพนักงานได้ เช่น สวัสดิการเงินกู้ ให้หักจากรายได้ของพนักงานทุกๆ งวดการจ่ายครั้งละ 500 บาท
  เป็นจำนวน 5 งวดเป็นต้น ทั้งยังสามารถกำหนดรายได้ประจำให้พนักงานแต่ละคนได้ โดยจะสร้างรายการให้ทันที เมื่อสั่งคำนวณแบบอัตโนมัติ เช่น
  ค่าอาหาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
 
 
  การทำงานของโปรแกรม จะเป็นแบบ INTERACTIVE ดังนั้น หลังจากที่บันทึกข้อมูล เข้าสู่โปรแกรมแล้วก็สามารถพิมพ์รายงาน ได้ทันทีโดยไม่ต้อง
  ทำขั้นตอนใดๆอีกทั้งสิ้น ซึ่งขั้นตอนในการพิมพ์รายงานนั้นก็เพียงแต่เลือกรายงานที่ต้องการ จากนั้นให้กำหนดค่าตัวเลือกต่างๆ ตามที่โปรแกรมถาม
  เช่น ตั้งแต่วันที่ใดจนถึงวันที่ใด หรือตั้งแต่งวดบัญชีใดจนถึงงวดบัญชีใด จากนั้นโปรแกรมก็จะพิมพ์รายงานตามที่เลือกและกำหนดไว้ให้ทันท
  สามารถแก้ไขหัวรายงาน โลโก้บริษัท ในรายงาน หรือ สลิปเงินเดือน ด้วย Report Designer Program ที่มีอยู่ในโปรแกรม EASY-ACC
  PAYROLLมีการทำงานแบบ Multitask สามารถดูรายงานได้หลายรายงานได้ในเวลาเดียว
 
 
 
สามารถที่จะนำข้อมูลเงินเดือนส่งออกมาตามรูปแบบที่แต่ละธนาคารได้กำหนดขึ้นมา เพื่อนำส่งข้อมูลเงินเดือนให้พนักงานได้ รองรับเข้ากับได้ทุกระบบ
  การจ่ายเงินพนักงานผ่านธนาคารได้ทุกธนาคาร ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลประกันสังคม และข้อมูลภาษี จ่ายชำระผ่านสื่อข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย
  ตัวอย่างธนาคารบางส่วนที่รองรับการนำส่งข้อมูล
 
 
 
   
 
 
ความต้องการของระบบ
 

- Intel Or AMD processor 1.6 GHz or greater

- ระบบปฏิบัติการ Windows XP(SP2), Vista, Win 7 or higher
 
- Ram 512 MB or Higher
 
- ใช้พื้นที่ 150 MB
 
- การแสดงผล 1024x768
- รองรับ พริ้ตเตอร์ ทุกยี่ห้อ
   
 
ในชุดโปรแกรมประกอบด้วย
 
- แผ่นโปรแกรม CD
 
- คู่มือการใช้งานโปรแกรม
- Protection(สิทธิ์ 1 ครั้ง ลงะเบียนผ่าน Internet)
 
- แผ่นซีดีสอนการใช้งาน
 
- บัตรลงทะเบียนโปรแกรม

 

 
N.K.COM & SERVICE LTD.,PARTNERSHIP
 
107 ซ.สาทร 11 แยก 1 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 
Tel. 08-1914-6526, 08-1566-6525 Fax. 0-2676-5011
 
All Right Reserved. Copyright @ N.K.COM & SERVICE LTD., PARTNERSHIP