โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Express Software
 
 
 
โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express
   
ราคาโปรแกรม Single Version (Windows Version)
   
- Single Version (Thai)
=
19,000 บาท
   
- Single Version (Thai/Eng)
=
24,000 บาท
   
ราคาโปรแกรม LAN Version (Windows Version)
 
- Lan Version (Thai)
=
28,000 บาท
 
 
- Lan Version (Thai/Eng)
=
34,000 บาท
 
 
   
 
**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม** (Non Incl. VAT)
     
   
 
 
 
 
Express for Windows
 
  Express เป็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปซึ่งรวบรวมระบบบัญชีถึง 12 ระบบเข้าไว้ด้วยกันเป็นโปรแกรมเดียว และข้อมูล
ข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกส่งมาจาก ระบบซื้อ, ระบบขาย, การเงิน และระบบอื่น ๆ จะเชื่อมโยงถึงกันโดยอัตโนมัติ ทำให้ลดขั้นตอนในการทำงาน
เพียงแค่ทำการบันทึกข้อมูลรายวันการซื้อและการขายเท่านั้นเอง ต่อจากนั้นโปรแกรมจะทำหน้าที่นำข้อมูลไปบันทึกในแต่ละระบบที่เกี่ยวข้องให้เอง
โดยอัตโนมัติ และสามารถพิมพ์รายงานทุกรายงานได้ทันที ทำให้ท่านสามารถทราบผลการดำเนินงานได้ภายในอึดใจเดียว
 
 โปรแกรมทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows สำหรับระบบเครือข่าย (LAN) สามารถใช้ได้ไม่จำกัดตัวลูก (Client) รองรับธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็ก
จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่เพราะข้อมูลคีย์ได้ไม่จำกัด ประเภทธุรกิจที่รองรับได้แก่ ซื้อมา-ขายไป บริการ, รับเหมา-ก่อสร้าง, นำเข้า, การผลิต และอื่นๆ
ในปัจจุบันมีลูกค้าที่ใช้โปรแกรมอยู่ประมาณ 30,000 กว่ารายทั่วประเทศ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ได้รับการแนะนำต่อๆ กันมา
Express มีจุดเด่นทางด้าน การให้บริการ เพราะเวลาที่ลูกค้ามีปัญหา โทรมาสอบถามจะได้รับคำตอบ และอธิบายทันที
ทำให้สามารถปฏิบัติงานต่อได้ไม่ขาดตอน
 
โปรแกรมมีทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทย และภาษาไทย-อังกฤษ เวอร์ชั่นภาษาไทยจอภาพจะแสดงเป็นภาษาไทย และข้อมูล ที่ป้อนเข้าไป จะเป็นภาษา
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ส่วนเวอร์ชั่นภาษาไทย-อังกฤษ จอภาพและหัวรายงานสามารถเลือกได้ว่า จะให้แสดงเป็นภาษาไทยหรือภาษา
อังกฤษ โดยทำการกำหนดไว้ที่รหัสผ่านของแต่ละบุคคล ซึ่งเหมาะกับบริษัทที่มีชาวต่างประเทศเป็นผู้บริหารและต้องการเข้ามาใช้ โปรแกรมด้วย
ตนเอง
 
 
 
ความสามารถของระบบ (พอสังเขป)
 
1. ระบบบัญชีแยกประเภท - ข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกส่งมาจาก ระบบซื้อ, ระบบขาย, การเงิน และระบบอื่น ๆ
2. ระบบสินทรัพย์ถาวร - สามารเลือกวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ได้
3. ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง - ข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกส่งมาจากระบบซื้อและระบบขายสินค้า
4. ระบบการจองสินค้าและการจัดจำหน่าย -
5. ระบบควบคุมลูกหนี้และรายได้อื่น ๆ - ข้อมูลลูกหนี้จะถูกส่งมาจากระบบขายสินค้า
6. ระบบจัดซื้อสินค้าและการรับสินค้า -
7. ระบบควบคุมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - ข้อมูลเจ้าหนึ้จะถูกส่งมาจากระบบซื้อสินค้า
8. ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร - เช็ครับและเช็คจ่ายจะถูกส่งมาจากการรับชำระหนี้ และจ่ายชำระหนี้
 
9. ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย - ข้อมูล จะถูกส่งมาจากระบบการซื้อสินค้า, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ, ลดหนี้/ส่งคืนสินค้า,
ขายสินค้า, รายได้อื่นๆ, ลดหนี้/รับคืนสินค้า และระบบบัญชี
10. ระบบวิเคราะห์การขาย - ทำ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้า และจัดทำเป็นรายงานทั้งแบบสรุปและแบบละเอียด ข้อมูลเปรียบเทียบ
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
11. ระบบวิเคราะห์การซื้อ - ทำ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้า และจัดทำเป็นรายงานทั้งแบบสรุปและแบบละเอียด ข้อมูลเปรียบเทียบ
 เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงานของบริษัทฯในอนาคต
12. ระบบรักษาความปลอดภัย - ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดสิทธิการใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม ได้ตามต้องการ ทำให้ป้องกัน
ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปดูข้อมูลที่เป็นความลับ
 

 

 
 
 
N.K.COM & SERVICE LTD.,PARTNERSHIP
 
107 ซ.สาทร 11 แยก 1 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 
Tel. 08-1914-6526, 08-1566-6525, Fax. 0-2676-5011
 
All Right Reserved. Copyright @ N.K.COM & SERVICE LTD., PARTNERSHIP